Pravila i uslovi korišćenja sajta Gazdarica.rs

Samim korišćenjem sajta pristajete na ove uslove i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ovi uslovi obavezivali. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja sajtova u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika sajtova.

Vlasništvo nad sadržajem

Internet sajt Gazdarica.rs (http://gazdarica.rs) i celokupan sadržaj koji se na njemu nalazi, sav tekst i slike, (u daljem tekstu: sadržaj) u vlasništvu su kompanije Codebehind d.o.o., pri čemu su sva prava zadržana, uko­liko nije naznačeno drugačije. Korišćenjem informacija ili drugih servisa koji su dostupni na ovom sajtu, pristajete na uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu: uslovi korišćenja). Gazdarica.rs zadržava pravo promene ovih Pravila i uslova korišćenja, u bilo kom trenutku i bez prethodne najave, tako da isti stupaju na snagu danom njihove objave. Saznanje o pro­meni uslova korišćenja možete steći isključivo i jedino povremenom posetom stranice Pravila i uslovi korišćenja.

Upotreba i zaštita podataka

Prilikom korišćenja sajta dužni ste da osigurate potpunost, istinitost i tačnost podataka koje dajete. Gazdarica.rs zadržava pravo na korekturu sadržaja oglasa dostavljenih od strane oglašivača, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim normama i pravilima administratorske ekipe sajta. Korišćenjem sajta saglasni ste da podaci ili informacije koje ste predali, budu dostupni svima koji su zainteresovani, saglasno ovim uslovima korišćenja. Sajt Gazdarica.rs prikuplja samo nužne i osnovne podatke o oglašivačima, kao i one propisane Zakonom o oglašavanju, informiše korisnike o načinu njihovog korišćenja i redovno daje korisnicima mogućnost izbora u upotrebi njihovih podataka. Svrha prikupljanja podataka je istinost i ispravnost identiteta oglašivača, a u cilju sprečavanja mogućih zloupotreba i prikazivanje netačnih podataka posetiocima sajta.

Dozvoljeno je samo lično korišćenje

Sajt Gazdarica.rs je namenjen isključivo ličnom, a ne komercijalnom korišćenju. U tom smi­slu je zabranjeno preuzimanje sadržaja, njegovo kopiranje, prikazivanje, repro­duko­vanje, objavljivanje, licenciranje, prerada, prodaja, preoblikovanje i objavljivanje na dru­gim sajtovima ili "preslikavanje" početne strane sajtova, niti bilo koje druge strane odnosno bilo kog dela sadržaja na nekom drugom sajtu, što se smatra povredom Za­kona o autorskom pravu. Takođe je zabranjena zloupotreba svih podataka naših oglašivača od strane drugih pravnih ili fizičkih lica, a u cilju nuđenja svojih usluga i mogućnosti oglašavanja putem drugih medija. Zabranjen je svaki vid zloupotrebe registracije. Gazdarica.rs zadržava pravo obustave oglašavanja, ukoliko utvrdi da se fizičko lice oglašava preko više naloga, ili da se pravno lice registrovalo u delu predviđenom za fizička lica i kao takvo objavilo oglasnu poruku. Svi oglasi za koje administratorski tim sajta Gazarica.rs utvrdi da su dupliranog sadržaja ili da sadrže bilo koji vid zloupotrebe koji naše korisnike dovodi u zabludu, biće stopirani, bez prethodnog obaveštenja. Nalozi ovakvih korisnika biće blokirani i onemogućen im ponovni pristup i registracija na sajtu. Svi oglasi spornih korisnika će automatski biti povučeni sa sajta.

Zaštita autorskih prava

Podaci na sajta su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu, a autorska prava se odnose na sadržaj sajta, tekstove, njihovo oblikovanje, slikovne sadržaje, grafičke i druge prikaze koji pripadaju sajtu Gazdarica.rs. Podaci se mogu koristiti samo na način i pod uslovima predviđenim ovim Uslovima korišćenja.

Poricanje garancije

Gazdarica.rs ne daje nikakve garancije, niti odgovara:

Sadržaj na sajtu Gazdarica.rs kreiraju isključivo njegovi registrovani korisnici i kao takvi jedini utiču na ispravnost, istinitost i validnost podataka. Sadržaj oglasa, kao i lični kontakt podaci oglašivača, uneti su i generisani od strane registrovanih korisnika sajta, koji kao takvi, lično odgovaraju za njihovu ispravnost.

Ograničenje odgovornosti

Gazdarica.rs ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovorna niti jednom korisniku:

Svi stavovi izneti u okviru sajta nisu stavovi Gazdarica.rs, već ih na sajtu samo preno­simo "onakve kakve jesu" i za njihovu sadržinu nismo odgovorni u bilo kom smislu. Uko­liko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica, svu odgovornost snosi sam, a Gazdarica.rs će nakon prijema obaveštenja o eventualnom kršenju autorskog prava, ukloniti naznačeni sadržaj do razrešenja spora, po osnovu povrede bilo kog autorskog ili drugog srodnog prava. Oglašivač koji se odlučio da učini javnim bilo koje podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju, čini to na sopstvenu odgovornost.